Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği Bölümü

Turizm Rehberliği Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Uğur Akdu

Telefon: 0456 233 1271

Fax: 0456 233 1276

Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş ve 2013 yılında Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Turizm Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizde iki doçent altı öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam on iki akademik personel görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi akademik personeli ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup gezi, tiyatro, söyleşi, konser, panel gibi etkinliklerle kente sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlamaya çalışmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Turizm Rehberliği Bölümüne öğrenci alınmış ve öğretime başlanılmıştır.

Kazanılan Derece
TURİZM REHBERLİĞİ alanında Lisans Derecesi

Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlayabilmek için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Turizm Fakültesinde eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Her öğrenci, mezun olabilmek için Staj Yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadır.

İstihdam Olanakları

Turizm sektörü ekonomik katkısı ve istihdama olan etkisiyle "bacasız sanayi" olarak nitelendirilmekte ve gün geçtikçe büyümektedir. Ülkemiz açısından da oldukça önemli bir sektör olan turizm sektörü yabancı dil bilgisi, genel kültür bilgisi ve teknolojik altyapısı güçlü, nitelikli, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Turizm rehberliği bölümünün temel amacı; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu bu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik, alanla ilgili teorik bilgiye hakim, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, yönetme yeteneğine, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki güncel gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından izleyen, insan ilişkilerine önem veren, kendini sürekli geliştiren, vizyon sahibi insan gücü kazandırabilmektir.

Turizm rehberliği öğrencileri, öğrenimleri boyunca Turizm Rehberliği alanında mesleki bilgi birikimlerini arttıracak alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim almaktadırlar. Mesleğin gerektirdiği teorik alt yapıya sahip olan öğrenciler diğer taraftan da yabancı dil, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler.

Turist rehberliği programımızdan mezun olan öğrencilerimiz meslek odalarının ve/veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş oldukları toplam 36 günlük uygulama gezilerine katılmaları ve yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan lisanslı profesyonel turist rehberi olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca dileyen öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seyahat Acentaları, Otel işletmeleri, Hava Yolu İşletmeleri,  Turizm İl Müdürlükleri ve benzeri birçok alanda çalışma olanaklarına sahiptir.

 
 
  • Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Uğur Akdu Turizm Rehberliği Bölümü uakdu@gumushane.edu.tr 1685
Dr. Öğr. Üyesi Serap Akdu Turizm Rehberliği Bölümü serapakdu@gumushane.edu.tr 1684
Dr. Öğr. Üyesi Emine Şimşek Evren Turizm Rehberliği Bölümü emine.simsekevren@gumushane.edu.tr 1681
Arş. Gör. Zekiye Nur Akyürekli Turizm Rehberliği Bölümü zekiyenur.akyurekli@gumushane.edu.tr 1688

1- Akademik Program Misyon, Planlama, Değerlendirmesi

 

Bölümün Misyonu

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli turist rehberleri yetiştirmek. Turizm sektöründe istihdam edilen turist rehberlerinin bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

 

Bölümün Vizyonu

Öncelikli olarak Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki turizm rehberliği bölümlerinin öncüsü ve lideri olmak ayrıca Türkiye’de en çok tercih edilen turizm rehberliği bölümleri arasında ilk on içinde yer almak.

 Turizm Rehberliği Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Serap AKDU

Doç. Dr. Uğur AKDU

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlangıcının ilk haftasında, bölüm kalite kurulu

a) eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Her yarıyıl başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçirilir. 

  

Bölümün Dış Paydaş Seçme Kriteri

Turizm eğitiminde turizm rehberliği eğitiminin iyi örnekleriyle kıyaslama yapılmaktadır. Ayrıca turizm sektöründe eylemli rehberlik yapan kişilerden, akademisyenlerden eğitim öğretim süreçleri ve müfredat konusunda görüş alınmaktadır. 

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri: 

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

           Bölüm henüz mezun vermediği için herhangi bir oran verilememektedir. 

2) Bilimsel Yayın: Bölüm akademisyenlerinin nitelikli ulusal ve uluslararası yayın sayıları, yayınların aldığı atıf sayıları

          Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.  

 

2- Akademik Personel ve Yönetim Standartları

Bölüm Akademik Personel Planlaması

Planlama, 2 Kasım 2018 tarihli, 30583 sayılı ‘Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’ Çerçevesinde Gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Bilgi için tıklayınız.

 

Akademik Personel Sayısı

Doç. Dr. Uğur AKDU (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serap AKDU 

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞİMSEK EVREN

Arş. Gör. Zekiye Nur AKYÜREKLİ
 

 

Akademik Personelin Gelişme İmkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir. 

 

Yönetim Standartları

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir.

 

3- Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) başarılı olmak Bölüme kayıt yaptırmak için yeterlidir. Bölümümüz Yabancı Dil Testi (YDT) puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Bölüme öğrenci kabulü için yeterli görülen puanlar ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzlarında yer almaktadır ve her yıl güncellenmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam:36   Kadın:24   Erkek:12 

 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Turizm Rehberliği Bölümü’nde lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken asgari şartlar;

a) Programı başarıyla tamamlayabilmek için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek.

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Staj Yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajlarını başarı ile tamamlamak.

 

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlayabilmek için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Turizm Fakültesinde eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Her öğrenci, mezun olabilmek için Staj Yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadır. 

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Turizm sektörü ekonomik katkısı ve istihdama olan etkisiyle "bacasız sanayi" olarak nitelendirilmekte ve gün geçtikçe büyümektedir. Ülkemiz açısından da oldukça önemli bir sektör olan turizm sektörü yabancı dil bilgisi, genel kültür bilgisi ve teknolojik altyapısı güçlü, nitelikli, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Turizm rehberliği bölümünün temel amacı; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu bu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik, alanla ilgili teorik bilgiye hakim, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, yönetme yeteneğine, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki güncel gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından izleyen, insan ilişkilerine önem veren, kendini sürekli geliştiren, vizyon sahibi insan gücü kazandırabilmektir.

Turizm rehberliği öğrencileri, öğrenimleri boyunca Turizm Rehberliği alanında mesleki bilgi birikimlerini arttıracak alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim almaktadırlar. Mesleğin gerektirdiği teorik alt yapıya sahip olan öğrenciler diğer taraftan da yabancı dil, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler.

Turist rehberliği programımızdan mezun olan öğrencilerimiz meslek odalarının ve/veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş oldukları toplam 36 günlük uygulama gezilerine katılmaları ve yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan lisanslı profesyonel turist rehberi olmaya hak kazanmaktadırlar.  Ayrıca dileyen öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seyahat Acentaları, Otel işletmeleri, Hava Yolu İşletmeleri,  Turizm İl Müdürlükleri ve benzeri birçok alanda çalışma olanaklarına sahiptir.

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Bu kapsamda özellikle mesleki içeriği olan derslerde ders sorumlusu tarafından çeşitli ödevler ve sunumlar verilmektedir. Burada amaç öğrencinin araştırma yapabilmesini, bilgiye ulaşma yollarını kavrayabilmesini ve özellikle mesleklerinin önemli bir gereği olan toplum önünde konuşma, hitabet ve iletişim becerilerini kazanabilmesini sağlamaktır. Pratik ağırlıklı dersler ise öğrencilerin mesleği yakından tanımasını sağlamak ve alanı yaşayarak tanımasına ve adapte olmasına yardımcı olmak amacıyla sahada uygulamalı dersler ve staj yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Bölümün güncel eğitim öğretim müfredatını görmek için tıklayınız.  

 

Program Öğrenme Çıktıları:

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1) Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

2) Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular.

3) Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur.

4) Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir.

5) Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular.

6) Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir.

7) Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir.

8) Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır.

9) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir.

10) Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur.

11) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12) Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir.

13) Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder.

14) İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder.

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi vb.)

c) İstihdam

d) Staj 

 

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Turizm Rehberliği Bölüm koordinatörlüğü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur AKDU tarafından yapılmaktadır.  Eğitim ve öğretime yeni başlayan bir bölüm olması sebebiyle tüm programlara katılım henüz sağlanamamış olup 2019-2020 yılı Erasmus Staj/Öğrenim Hareketliliği başvurularına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

2019-2020  Erasmus Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları

 

4- Fiziki Olanaklar, Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

Fiziki Olanaklar

Fakültemiz, idari ve eğitim-öğretim faaliyetlerini Gümüşhane iline bağlı Bağlarbaşı mahallesinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Kampus Alanı içerisindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  1. 2. ve 6. katlarında sürdürmekte olup, kapalı alanlarımızın toplamı 2300 m2’dir. İdari ve Akademik çalışma ortamları 6.katta, öğrencilere ait derslik ortamları ise 1. ve 2. kattadır.

Fakültemizde mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca kampüsümüzde, amaca doğrudan hizmet edebilecek kapasitede merkez kütüphanemiz bulunmaktadır. Kütüphane bünyesinde üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden ulaşılabilen çevrimiçi veri tabanları hizmet vermektedir. Üniversitemiz, “Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak–Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

 

Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Turizm Rehberliği Bölümü Birim Faaliyet Raporları

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

Araştırma ve Geliştirme Olanakları

Bölüm olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bölgesel kalkınma stratejik planında belirlenen öncelikli alanlar içerisinde turizmin de bulunduğu bu bağlamda akla getirilirse, araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçlerinin bölgeyi de kapsadığı söylenebilir.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde akademik personelimizin faydalanacağı çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Akademik personelimize öncelikle üniversite içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün bu konuda maddi destek sağladığı hatırlatılmalıdır. Öğretim elemanlarımız, çalışma alanlarına ait güncel ve boşluğu doldurulması gereken araştırma konularına ilişkin kavramsal arka planı hazırlayıp araştırma modellerini oluştururlar ve projelerine finansal destek alabilmek için BAP Koordinatörlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu projeler hakem ve komisyonlarca değerlendirilir ve bilimsel katkı sağlayacağı düşünülen projelere destek sağlanır. Benzer bir süreç TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için de geçerlidir. Burada öğretim elemanlarının bireysel çabaları daha çok öne çıkmaktadır.

Öğrencilere de araştırma yetkinliği kazandırılması için proje odaklı eğitim-öğretim faaliyetleri mevcuttur. Eğitim programı müfredatında yer alan bitirme tezleri öğrencilerin araştırma yetkinliği kazanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca lisans tez araştırmalarına, bilimsel araştırma proje biriminin desteğinin de bulunduğu belirtilmelidir. 

Turizm Rehberliği bölüm öğrencilerine gelişimlerine destek olmak adına 4. Sınıf ta alanlarına yönelik öğrendiklerini uygulama yaparak deneyimlemelerini sağlamayı amaçlayan mesleki uygulama dersleri verilmektedir.

 

6-Öğrenme Ortamı ve Çevreyle Etkileşim

Bölümde teorik derslerle birlikte uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde ve öğrencilerin stajları süresince çevreyle etkileşimi sağlanmakta olup, öğrenciler için iş başında eğitim ortamı oluşturulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bazı teorik dersleri pekiştirebilmesi için, ders hocaları tarafından ders kapsamında zaman zaman teknik geziler düzenlenmektedir.

 

7-Kalite Güvence Sistemi ve Sürekli İyileştirme

Turizm Rehberliği bölümünde kalite güvencesi politikalarını hayata geçirebilmek amacıyla belirlenen stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların stratejik yönetim çerçevesinde uygulanması planlanmaktadır. Bu kapsamda verilen eğitimin iç denetimi, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerinin ve akademik performanslarının değerlendirilmesi yararlanılacak önemli veri kaynaklardır.

Turizm Rehberliği bölümü bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. Bölümde yürütülen teorik ve pratik derslerde en iyi performansın elde edilmesi ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliğe sahip olarak bölümden mezun olması amacıyla akademik personelin ve öğrencilerin görüşlerine başvurulmaktadır. Ayrıca bu kapsamda yürütülmesi planlanan stratejik yönetim uygulamaları arasında GZFT (SWOT) analizi, misyon ve vizyon bildirimleri yer almaktadır.

Turizm Rehberliği bölümünün performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi amacıyla akademik personelin hem eğitim-öğretim hem de akademik performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci ve personel memnuniyet anketleri” düzenlenecektir.

Bölümün belirlediği misyon, vizyon ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ve akademik başarısı; bölümün tercih edilme oranı, personelin akademik performansı ve bölümden mezun olan öğrencilerin sektördeki devamlılığı açısından değerlendirilecektir. Bunun için bir mezun bilgi sistemi kurulması planlanmaktadır.

Daha kaliteli ve verimli bir eğitimin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin sektörle buluşmasını sağlayacak kongre, konferans, sempozyum, panel gibi etkinliklere, bölüm derslerini uygulama ve yerinde öğrenme imkânı sağlayacağı iş başı eğitim ve teknik gezilere daha fazla ağırlık verilecektir. İlgili teknik geziler, turizm gezi kulübü bünyesinde ders hocasının gözetiminde sürdürülecektir.

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 2
TDB101 Türk Dili-I 2+0 2
TRB101 Genel Turizm 3+0 6
TRB103 Genel İşletme 3+0 6
TRB105 Arkeoloji ve Müzecilik 2+0 2
TRB107 Turizm Coğrafyası 3+0 5
YDB115 İngilizce-I 6+0 7

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2+0 2
TDB102 Türk Dili-II 2+0 2
TRB102 Turizm Rehberliği ve Mesleki Etik 3+0 7
TRB104 Sanat Tarihi 3+0 5
TRB106 Yönetim ve Organizasyon 2+0 3
TRB108 Turizm Ekonomisi 2+0 4
YBD116 İngilizce-II 6+0 7

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TDB201 Mesleki İngilizce-I 6+0 6
TDB209 TRB209 Dinler Tarihi 2+0 3
TRB203 Anadolu Uygarlıkları 3+0 6
TRB205 Turizm Pazarlaması 2+0 2
TRB207 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 3+0 5
TRBSEC201 Almanca-I 2+0 4
TRBSEC203 Fransızca-I 2+0 4
TRBSEC205 Rusça-I 2+0 4
TRBSEC207 Arapça-I 2+0 4
TRBSEC209 Seyahat ve Ulaştırma Hizmetleri 2+0 4
TRBSEC211 İlkyardım 2+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TDB202 Mesleki İngilizce-II 6+0 6
TDB206 Anadolu Kültürü ve El Sanatları 2+0 4
TRB204 Turizm Sosyolojisi 2+0 4
TRB208 İşaret Dili 3+0 5
TRB210 Kültür Turizmi ve Dünya Kültürel Mirası 2+0 3
TRBSEC202 Almanca-II 2+0 4
TRBSEC204 Fransızca-II 2+0 4
TRBSEC206 Rusça-II 2+0 4
TRBSEC208 Arapça-II 2+0 4
TRBSEC210 Konaklama İşletmeciliği 2+0 4
TRBSEC212 Avrupa Birliği ve Turizm 2+0 4
TRBSEC214 Rekreasyon ve Animasyon 2+0 4

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ301 Staj-I 0+0 4
TRB301 Mesleki İngilizce-III 6+0 6
TRB303 Mitoloji 2+0 2
TRB305 Araştırma Teknikleri 3+0 3
TRB307 Tur Planlaması ve Yönetimi 3+0 3
TRBSEC301 Almanca-III 2+0 4
TRBSEC303 Fransızca-III 2+0 4
TRBSEC305 Rusça-III 2+0 4
TRBSEC307 Arapça-III 2+0 4
TRBSEC309 Gastronomi ve Yemek Tarihi 2+0 4
TRBSEC311 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre 2+0 4
TRBSEC313 Turizmde Markalaşma 2+0 4
TRBSEC315 Turizm Mevzuatı 2+0 4

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ302 Staj-II 0+0 4
TRB302 Mesleki İngilizce-IV 6+0 6
TRB304 İkonografi 2+0 3
TRB306 İstatistik 3+0 3
TRB308 Halkla İlişkiler ve İletişim 2+0 4
TRBSEC302 Almanca-IV 2+0 4
TRBSEC304 Fransızca-IV 2+0 4
TRBSEC306 Rusça-IV 2+0 4
TRBSEC308 Arapça-IV 2+0 4
TRBSEC310 Antik Yerleşimler 2+0 4
TRBSEC312 Etkinlik Yönetimi 2+0 4
TRBSEC314 Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme 2+0 4
TRBSEC316 Özel İlgi Turizmi 2+0 4

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ401 Staj-III 0+0 4
TRB401 Mesleki İngilizce-V 6+0 6
TRB403 Mesleki Uygulama-I 1+4 4
TRB405 Bitirme Projesi-I 0+6 4
TRBSEC401 Almanca-V 2+0 4
TRBSEC403 Fransızca-V 2+0 4
TRBSEC405 Rusça-V 2+0 4
TRBSEC407 Arapça-V 2+0 4
TRBSEC409 Dünya Coğrafyası ve Turizm Destinasyonları 2+0 4
TRBSEC411 Turizmde E-Ticaret Uygulamaları 2+0 4
TRBSEC413 Ekoturizm 2+0 4
TRBSEC415 Seyahat İşletmeleri Otomasyonu 2+0 4

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ402 Staj-IV 0+0 4
TRB402 Mesleki İngilizce-VI 6+0 6
TRB404 Mesleki Uygulama-II 1+6 4
TRB406 Bitirme Projesi-II 0+6 4
TRBSEC402 Almanca-VI 2+0 4
TRBSEC404 Fransızca-VI 2+0 4
TRBSEC406 Rusça-VI 2+0 4
TRBSEC408 Arapça-VI 2+0 4
TRBSEC414 Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları 2+0 4
TRBSEC418 Anadolu Folklorunda Efsaneler 2+0 4
TRBSEC420 Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller 2+0 4
TRBSEC422 Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma 2+0 4