Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş ve 2013 yılında Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Turizm Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizde yedi öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam on akademik personel görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi akademik personeli ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup gezi, tiyatro, söyleşi, konser, panel gibi etkinliklerle kente sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bölümümüze 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmış ve öğretime başlanılmıştır.
 
Kazanılan Derece
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans Derecesi

Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.
 
İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, 

• Ulusal veya uluslararası konaklama işletmelerinin yiyecek–içecek bölümlerinde,
• Restoran/kafe/bar vb. bağımsız yiyecek–içecek işletmelerinin mutfak ekibinde veya işletme bölümünde,
• Gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE), 
• Restoran/kafe/bar vb. girişimci ve işletmecisi olarak,
• Akademik kurumlarda ya da yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda çalışma fırsatı bulabileceklerdir.

 

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Savaş Evren Gastronomi ve Mutfak Sanatları savasevren@gumushane.edu.tr 1793
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ödemiş Gastronomi ve Mutfak Sanatları muratodemis@gumushane.edu.tr 1791
Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Kaya Gastronomi ve Mutfak Sanatları fkaya@gumushane.edu.tr 1794
Dr. Öğr. Üyesi Eray Polat Gastronomi ve Mutfak Sanatları eraypolat@gumushane.edu.tr 1790
Öğr. Gör. Rıfat Pir Gastronomi ve Mutfak Sanatları rifat.pir@gumushane.edu.tr 1795

1- AKADEMİK PROGRAM MİSYON, PLANLAMA, DEĞERLENDİRMESİ

Misyon

Sektörün talepleri ve akademik gelişmelerin rehberliğinde değişime, gelişime ve iletişime açık, sorun çözme yeteneği gelişmiş, etik ve sosyal değerlerin farkında olan, turizm sektörünün gelişimine katkı sunacak öğrenciler yetiştirmek

Vizyon

Nitelikli akademik kadrosu ve eğitim-öğretim programıyla Türkiye’de en çok tercih edilen bölümlerden biri olmak

Planlama

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Akademik personelin kendisini geliştirmesi açısından, yasal süreçleri tamamlamaları halinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında akademik faaliyetlerde görevlendirilmeleri mümkündür. Akademik personelin yurt içinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir.

Bölüm Kalite Kurulu Üyeleri

Doç Dr. Savaş EVREN

Dr. Öğr. Üyesi Eray POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖDEMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl KAYA

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlangıcının ilk haftasında, bölüm kalite kurulu a) eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi  b) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur. Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir. Her yarıyıl başlangıcında, bölüm kalite kurulu kaliteyle ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.

Değerlendirme

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

           Bölüm henüz mezun vermediği için herhangi bir oran verilememektedir. 

2) Bilimsel Yayın: Bölüm akademisyenlerinin nitelikli ulusal ve uluslararası yayın sayıları, yayınların aldığı atıf sayıları

          Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.  

 

2- AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİM STANDARTLARI

Bölümümüzde Görevli Akademik Personeller

Doç. Dr. Savaş EVREN-Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Eray POLAT 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖDEMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl KAYA 

Öğr. Gör. Rıfat PİR

 

Akademik Personelin Gelişme İmkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir.

 

Yönetim Standartları

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir.

 

3- ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM SÜREÇLERİ

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) başarılı olmak bölüme kayıt yaptırmak için yeterlidir. Bölümümüz Sözel puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Bölüme öğrenci kabulü için yeterli görülen puanlar ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzlarında yer almakta ve her yıl güncellenmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Program Dili: Türkçe

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.

Programının amacı: Çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlamak suretiyle sektör için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, bir zorunlu (İngilizce) ve bir seçmeli yabancı dil (Arapça, Rusca, Almanca), turizm ve yiyecek-içecek sektörü, modern işletmecilik ve yöneticilik, yiyecek-içecek sektöründe kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri ve temel insan psikolojisi gibi bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Bölümümüz sektördeki değişmeleri yakından takip etmektedir.  Her yarıyıl sonunda bölüm müfredatı gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. Müfredatımız teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Teorik dersler sınıf ortamında, otomasyon uygulamalarıyla ilgili olan dersler bilgisayar laboratuvar ortamında ve mesleki uygulama dersleri de fakültemiz uygulama mutfağında işlenmektedir. Staj uygulaması ile de öğrencilerin kendi sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Program, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, bölümün öğretim planındaki tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80'ine devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.  Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Çalışma Alanları: Bölüm mezunları için, ulusal veya uluslararası konaklama işletmelerinin yiyecek–içecek bölümlerinde,  Restoran/kafe/bar vb. bağımsız yiyecek–içecek işletmelerinin mutfak ekibinde veya işletme bölümünde, Gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE), Restoran/kafe/bar vb. girişimci ve işletmecisi olarak, Akademik kurumlarda ya da yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde farklı görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları bulunmaktadır. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı da mevcuttur. Bunlar haricinde hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır.

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri: Danışmanlık hizmetleri temel olarak şu başlıklar altında verilmektedir: 

Oryantasyon Eğitimi
Ders seçimi
Değişim programlarına katılım

Staj işlemleri

Program Öğrenme Çıktıları

1.Gastronomi ve mutfak sanatları alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2. Gastronomi ve mutfak sanatları alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular.
3. Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur.
4. Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir.
5. Gastronomi ve mutfak sanatları alanına giren yiyecek yönetimi, menü planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular.
6. Gastronomide meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir.
7. Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir.
8. Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır.
9. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda yiyecek ve içecek ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir.
10. Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur.
11. Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir.
12. Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder.
13. İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder.

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Eğitim ve öğretime yeni başlayan bir bölüm olması sebebiyle tüm programlara katılım henüz sağlanamamıştır.

 

4- FİZİKİ OLANAKLAR, ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ VE STANDARTLARI

Fiziki Yapı

Fakültemiz, idari ve eğitim-öğretim faaliyetlerini Gümüşhane iline bağlı Bağlarbaşı mahallesinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Kampus Alanı içerisindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının 2. ve 6. katlarında sürdürmektedir. İdari ve Akademik çalışma ortamları 6.katta, öğrencilere ait derslikler 2. kattadır. Bölümüze ait uygulama mutfağı ise 2. katta yer almakta ve sıcak ve soğuk uygulamaların yapılabilmesine imkan tanımaktadır. 

Derslik ve Laboratuvarlar

Bölümümüzde kullanılmak üzere 7 adet 56 kişilik derslik bulunmaktadır. Ayrıca 50 kişi kapasiteli bir adet bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Bölümüze ait uygulama mutfağı 2. katta yer almakta ve sıcak ve soğuk uygulamaların yapılabilmesine imkan tanımaktadır. 

Kütüphane

Fakültemizde mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca kampüsümüzde, amaca doğrudan hizmet edebilecek kapasitede merkez kütüphanemiz bulunmaktadır. Kütüphane bünyesinde üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden ulaşılabilen çevrimiçi veri tabanları hizmet vermektedir.

Üniversitemiz, “Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak–Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

Toplantı ve Konferans Salonları

Fakültemizde 50 kişi kapasiteli 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır.

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

  1. Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı,
  2. Merkez kampüste bütün öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,
  3. Merkez kampüste öğrencilerimizin kullanımına açık bulunan kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, kapalı spor salonu, futbol, basketbol, voleybol, tenis sahaları,
  4. İl sınırları içerisinde bulunan Zigana Dağı Kayak Tesisleri her türlü kış sporunun yapılmasına olanak sağlamaktadır. Konaklama ve ulaşım sorunu bulunmayan kayak tesislerinde 1 adet babylift ve saatte 843 kişi taşıma kapasiteli teleski bulunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Fakültemizde, 2014-2015 öğretim yılında “Turizm ve Gezi Kulübü” adı altında öğrenci kulübü kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Barınma Durumu

İl merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait erkek ve kız öğrenci yurtları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra il merkezinde özel girişimciler tarafından işletilen birçok erkek ve kız öğrenci yurdu da bulunmaktadır.

Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

5- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

Bölümün kurumsal araştırma stratejisi belirlenirken yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bölgesel kalkınma stratejik planında belirlenen öncelikli alanlar içerisinde turizmin de yer aldığı düşünülürse, araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçlerinin bölgeyi de kapsadığı söylenebilir.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde akademik personelimizin faydalanacağı çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, akademik personelin bilimsel araştırmalarına maddi destek sağlamaktadır. Öğretim elemanlarımız, kendi alanlarında güncel ve özgün araştırma konuları bulup, bunların teorik ve metodolojik çerçevesini oluşturarak, finansal destek alabilmek için BAP Koordinatörlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu projeler hakem ve komisyonlarca değerlendirilir ve bilimsel katkı sağlayacağı düşünülen projelere destek sağlanır. Benzer bir süreç TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için de geçerlidir. Burada öğretim elemanlarının bireysel çabaları daha çok öne çıkmaktadır.

Öğrencilere araştırma yetkinliği kazandırılması için proje odaklı eğitim-öğretim faaliyetleri mevcuttur. Eğitim müfredatında yer alan bitirme tezleri öğrencilerin araştırma yetkinliği kazanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca lisans tez araştırmalarına, bilimsel araştırma proje biriminin desteğinin de bulunduğu belirtilmelidir. Diğer taraftan bu öğrencilere, araştırma yetkinliğinin kazandırılması amacıyla bölümümüzde “Girişimcilik ve Kobiler” ile  “Araştırma Yöntemleri” dersleri de verilmektedir.

 

6- ÖĞRENME ORTAMI VE ÇEVRE İLE ETKİLEŞİM

Öğrenme Ortamı

Bölümümüze ait 2 adet 56 kişilik derslik ve Fakültemiz öğrencilerinin ortak kullanım alanını oluşturan 1 adet kütüphane bulunmaktadır.

Bölümde 31 öğrenci öğrenim görmekte olup;  1 Doçent , 3 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 4 Akademik Personel görev yapmaktadır.

Çevre ile Etkileşim

Bölümde teorik derslerle birlikte uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde ve öğrencilerin stajları süresince çevreyle etkileşimi sağlanmakta olup, öğrenciler için iş başında eğitim ortamı oluşturulmaktadır. Üniversitenin sosyal tesislerinde ve ilde bulunan turizm işletmelerinde öğrencilerin hem sektörle tanışması hem de alana ilişkin teorik bilgilerini uygulamaya geçirmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin bazı teorik dersleri pekiştirebilmesi için, ders öğretim elemanı tarafından ders kapsamında zaman zaman teknik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca bölümüzde sektörde çeşitli birimlerde ve kademelerde görev almış/alan çalışanlar fakültemize davet edilerek toplantı, söyleşi ya da uygulama mutfağında örnek yiyecek-içecek uygulamaları gibi organizasyonlar da yapılmaktadır.

 

7- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bölümde kalite güvencesi politikalarını hayata geçirebilmek amacıyla belirlenen stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar stratejik yönetim çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda verilen eğitimin iç denetimi, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerinin ve akademik performanslarının değerlendirilmesiyle sağlanmaktadır.

Bölüm bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. Bölümde yürütülen teorik ve pratik derslerde en iyi performansın elde edilmesi ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliğe sahip olarak bölümden mezun olması amacıyla akademik personelin ve öğrencilerin görüşlerine başvurulmaktadır.

Bölümün performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi amacıyla akademik personelin hem eğitim-öğretim hem de araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci ve personel memnuniyet anketleri” düzenlenecektir.

Bölümün belirlediği misyon, vizyon ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ve akademik başarısı; bölümün tercih edilme oranı, personelin akademik performansı ve bölümden mezun olan öğrencilerin sektördeki devamlılığı açısından değerlendirilecektir. Bunun için bir mezun bilgi sistemi kurulması planlanmaktadır.

Daha kaliteli ve verimli bir eğitimin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin sektörle buluşmasını sağlayacak kongre, konferans, sempozyum, panel gibi etkinliklere, bölüm derslerini uygulama ve yerinde öğrenme imkânı sağlayacağı iş başı eğitim ve teknik gezilere daha fazla ağırlık verilmektedir. İlgili teknik geziler, turizm gezi kulübü bünyesinde, kulübün danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık’ın gözetiminde sürdürülmektedir.

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 2
DGR101 Değerlerimiz 2+0 2
GMS101 Genel Turizm 2+0 5
GMS103 Genel İşletme 2+0 4
GMS105 Temel Mutfak Bilgisi ve Uygulamaları 3+2 4
GMS107 Gastronomi Tarihi 3+0 4
GMS109 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0 4
TDB101 Türk Dili-I 2+0 2
YDB115 İngilizce I 4+0 5

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0 2
GMS102 Temel Mutfak Üniteleri 3+2 4
GMS104 Pazarlama İlkeleri 2+0 4
GMS106 Yönetim ve Organizasyon 2+0 4
GMS108 Gıda Mevzuatı 3+0 5
GMS110 Beslenme İlkeleri 3+0 5
TDB102 Türk Dili-II 2+0 2
YDB116 İngilizce II 4+0 5
KRY102 Kariyer Planlama 1+0 2

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
GMS201 Hijyen ve Sanitasyon 3+0 4
GMS203 Yiyecek-İçecek Yönetimi 2+0 3
GMS205 Mesleki Güvenlik ve İlkyardım 2+0 3
GMS207 Yiyecek-İçecek Hizmetleri Muhasebesi 3+0 3
GMS209 Doğrama Teknikleri ve Pişirme Yöntemleri 3+2 4
GMS211 Yiyecek-İçecek Pazarlaması 2+0 3
GMS213 Mesleki Etik 2+0 3
YDB201 Mesleki İngilizce I 4+0 4